Fem recerca per la salut de les persones

        GIR

foto docgest AGICAP web idiap

Obtenció del Número EudraCT

 

EudraCT és una base de dades de assaigs clínics en la que s'haurien d'incloure els assaigs clínics en la que tan el procés d'obtenció del dictamen del CEIm com el de l’autorització per part de AEMyPS s'inicia a partir de 1 de maig de 2004. Aquesta base de dades s'ajusta a la Directiva 2001/20/CE.

El promotor pot accedir a través de Internet a la aplicació amb el fi de:

  • Obtenir el número EudraCT - Disponible des de el 15 de abril 2004  htp://eudract.emea.europa.eu
  • Complimentar, guardar i imprimir una versió electrònica del formulari de sol·licitud - Disponible des de finals de abril 2004.

 La base de dades és confidencial i només serà accessible para las Autoritats Competents dels Estats Membres, la EMEA i  la Comisió.

Número EduraCT - Identificació de l'assaig clínic

Per proporcionar un número de referencia únic pels assaigs clínics que es realitzin almenys a un país del Espai Econòmic Europeo, cada assaig haurà de ser identificat per un número únic,  - número de EudraCT - , que haurà  de constar en totes les sol·licituds de l'assaig clínic que es presentin en algun Estat Membre i s'utilitzarà com element per identificar el assaig en la documentació corresponent ( ex. En les notificacions de reacciones adverses greu i inesperades. El  número de EudraCT  s'assignarà de forma centralitzada i els passos 1 i 2 que segueixen indiquen la forma de procedir per obtenir-lo.)

El número EudraCT té el format AAAA-NNNNNN-CC, on:

  • AAAA és el any en que s'emet el número.
  • NNNNNN és un número seqüencial de sis dígits.
  • CC és un número de control que permet comprovar de forma automàtica que el número s' ha escrit correctament.

Pas 1 per obtenir el número EudraCT - Sol·licitud d’un codi de Seguretat
El primer pas consisteix en obtenir un codi de seguretat- Aquest serà enviat a la direcció de correu electrònic especificat pel sol·licitant  (promotor o persona autoritzada per ell en la sol·licitud) i es necessari per poder realitzar posteriorment la sol·licitud de número EudraCT. El codi de seguretat serà vàlid per un sol número EudraCT i caducarà en 24 hores.

Pas 2 para obtenir el número EudraCT - Sol·licitud del número EudraCT
Aquesta és realment la sol·licitud del número EudraCT que permetrà al sol·licitant obtenir dit número. El número EudraCT s’enviarà a la direcció de correu electrònic especificada pel sol·licitant en la sol·licitud.

Per obtenir el número EudraCT conectar-se a: http://eudract.emea.europa.eu

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern

document recerca qualitativa

Recerca qualitativa

Si tens interès en la recerca qualitativa, aquest manual et pot ser útil per treballar les diferents fases de la recerca. “Escuchar, observar y comprender. Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. Aportaciones de la investigación cualitativa”

Recentment s'ha publicat la versió en anglès: “To listen, to observe and to understand. Bringing back narrative into the health science. Contribution of qualitative research". En aquesta versió trobaràs un capítol sobre: "Participatory methods and techniques of data collection".

Completa el formulari i descarrega't la versió en castellà o en anglès:

 

escribir assessorament filiacio

Afiliació dels autors en les publicacions científiques

L'objectiu del següent article és proporcionar als investigadors de l'IDIAP, l'ICS i les entitats relacionades, criteris per posar adequadament l'afiliació de l'autor en les diverses publicacions que es facin.

Criteris generals

En els informes o qualsevol altre escrit científic han d'aparèixer tots els autors i ha de constar la seva afiliació institucional. En el cas del primer autor això és molt important, ja que la majoria d'informes bibliomètrics es basen en l'afiliació del primer autor (com per exemple el Pubmed).

La correcta assignació del lloc de treball afavoreix la visibilitat dels centres i institucions dins la comunitat científica internacional, així com la fiabilitat d'indicadors bibliomètrics sobre productivitat, impacte, ranking, etc. de països, regions i institucions.

Les afiliacions en general incorporen la institució, seguit de la ciutat i el país. Tot separat per comes, no per punts.

Es recomana incloure el nom del centre en l'idioma original. Incloure el nom traduït a l'anglès és una pràctica comuna entre alguns investigadors per facilitar la visibilitat internacional del centre, tanmateix, només es podria fer si el centre té un nom normalitzat prèviament acceptat per la institució i sempre acompanyant-lo de les sigles corresponents al nom del centre en la llengua original (Per exemple: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català de la Salut es posaran en català). En el cas de revistes estrangeres, el país es posarà com Spain.


Criteris d'afiliació dels autors

Un autor pot tenir més d'una afiliació. En general, l'afiliació primària dels professionals correspon al seu lloc de treball, després l'institut de recerca sanitària corresponent, la ciutat i el país. També pot haver-hi una tercera adscripció (Universitat, etc.).

Si un professional de la seu central de l'IDIAP és autor, s'identificarà l'IDIAP Jordi Gol. A més, tots els que tinguin la targeta esfera Universitat Autònoma de Barcelona (és a dir el niu) han de fer constar l'afiliació Universitat Autònoma de Barcelona.

1Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, Spain.

2Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.

 

Si es tracta d'un professional d'una USR, es farà constar:

1 Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Mataró, Spain.

Com en el cas anterior els professionals de les USR que tinguin també el niu, faran constar com a segona afiliació la UAB:

2Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.

 

Pel personal d'atenció primària de l'ICS, es posarà lloc de treball o UP, Direcció d'Atenció Primària i ICS (no es posa la SAP a menys que la SAP sigui la mateixa unitat productiva). Es recomana a tots els centres d'atenció primària de l'ICS que posin la doble afiliació fent constar l'IDIAP/USR-IDIAP. L'ICS va crear l'IDIAP perquè gestionés, donés suport i assessorament a la recerca en l'àmbit de primària i per aquest fet es creu important posar la doble afiliació.

Així doncs el model que proposem és el següent:

1Centre d'Atenció Primària... Gerència d'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain.

1Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Gironès – Pla de l'Estany, Direcció d'Atenció Primària.... Institut Català de la Salut, Girona, Spain.

(BCN: és Gerència d'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat, la resta de Catalunya són Direccions no àmbits).

2Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, Spain.

 

Doble afiliació amb USR: Si hi ha un professional vinculat amb les USR del seu territori (alliberats, temps parcial, etc.) es farà constar el centre i la USR i aleshores ja no cal posar l'IDIAP com a segona afiliació, ja que la USR ja incorpora el nom, com per exemple:

1 Centre d'Atenció Primària ....... Direcció d'Atenció Primària ..... Institut Català de la Salut, ....., Spain.

 2Unitat de Suport a la Recerca .... Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol ,..., Spain.

 

Casos especials:

Si es tracta personal cedit per l'ICS a l'IDIAP Jordi Gol, caldrà posar les dues institucions:

1Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, Spain.

2Institut Català de la Salut, ....., Spain.

 

En cas d'hospital universitari es podria també citar:

1Departament .... Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, Spain.

 

Existeixen casos especials de personal que són col·laboradors, professors associats, etc. d'altres universitats. En aquest cas no es posaria la UAB sinó la universitat a la qual està duent la seva tasca de docència, etc.

 

El CIBER i el CAIBER ja dóna les seves pautes d'afiliació.

 

Les xarxes com la REDIAPP van a agraïments.

teclado assessorament afiliacio

Instruccions per referenciar correctament el finançament rebut per l'ISCiii i el PERIS a les publicacions

 
ISCiii

Per tal de poder cobrir les despeses generades per les publicacions i altres mitjans de difusió dels resultats, fruit de projectes concedits per l’Instituto de Salud Carlos III, s'ha de referenciar correctament els detalls de finançament a l’apartat “Funding”, al final del tríptic, o de la presentació en curs.

Cal que es mencioni Plan Estatal I+D+i i al ISCIII-Subdireccion General de Evaluación y Fomento de la Investigación com a entitat finançadora, citant el codi d’identificació assignat al projecte i també cal fer constar que és co-finançat pel FEDER. Cal fer-ho en aplicació del reglament comunitari, a efectes de compliment de la normativa en matèria de publicitat de Fons Europeus.

Exemple castellà: “Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria correspondiente al año 20xx de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016; con el código expediente PI1x/xxxx, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.

Exemple anglès: “The project received a research grant from the Carlos III Institute of Health, Ministry of Economy and Competitiveness (Spain), awarded on the 20XX call under the Health Strategy Action 2013-2016, within the National Research Program oriented to Societal Challenges, within the Technical, Scientific and Innovation Research National Plan 2013-2016, with reference PIXX/XXXXX, co-funded with European Union ERDF funds (European Regional Development Fund)”.

En el cas de pòsters, presentacions a congressos, material per a distribuir de l’estudi i que s’hagin de fer fotocòpies, s’han d’afegir també el següents logos:

 

logo ISCIII

 

 

logo FEDER
 
 
 

 

PERIS

En el cas especial dels articles (publicacions, traduccions,...): ens demanen a l’hora de justificar: títol, revista de publicació, data de publicació i full agraïments. Igual que al punt anterior, per tal de comprovar el requisit de la publicitat, a agraïments ha de constar: “Projecte realitzat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en la convocatòria corresponent a l’any 20xx de concessió de subvencions del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020, modalitat Projectes de recerca orientats a l’atenció primària, amb el codi d’expedient SLT002/1x/xxxx.”

Qualsevol despesa relacionada amb el projecte que es destini al públic o als participant (pòsters, qüestionaris, certificats assistència, fulletons, presentacions,...), contindrà una declaració en la que s’informi de qui s’ha rebut finançament:

Logo + expressió: “Amb el suport del Departament de Salut”

 

Logo Departament Salut

 

 

  • 1
  • 2